หมวด 1 ชื่อและวัตถุประสงค์

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่า “ข้อบังคับชมรมช่างกลโรงงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. 2532”
ข้อ 2 ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2532 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ชมรมที่จัดตั้งขึ้นตามข้อบังคับนี้ให้เรียกว่า “ชมรมช่างกลโรงงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ” ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า MACHINE MECHANICS CLUB KING MONGKUT’S INSTITUTE OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK  ใช้ชื่อย่อภาษาอังกฤษว่า “MM CLUB KMITNB”
    ข้อ 4 สำนักงานของชมรมตั้งอยู่ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ การย้ายที่ตั้งสำนักให้ประธานชมรมแจ้งสมาชิกทั่วกันก่อนว่าย้ายไม่น้อยกว่า 15 วัน
    ข้อ 5 ให้ใช้เครื่องหมายของชมรม โดยมีชื่อของชมรมเขียนว่า “ชมรมช่างกลโรงงาน สจพ.” เป็นเครื่องหมายของชมรม
    ข้อ 6 ในข้อบังคับนี้
    (1) “ชมรม” หมายความว่า ชมรมช่างกลโรงงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
    (2) “แผนก” หมายความว่า แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
    (3) “สถาบัน” หมายความว่า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
    (4) “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการที่ทำหน้าที่บริหารชมรม
    (5) “ประธาน” หมายความว่า ประธานคณะกรรมการบริหารชมรม
    (6) “คณะกรรมการบริหาร” หมายความว่า สมาชิกสามัญตามข้อ 8 (2) โดยได้รับการเลือกตามข้อ 11 ให้ดำรงตำแหน่งต่างๆตามข้อ 12
    (7) “ที่ปรึกษา” หมายความว่า ที่ปรึกษาชมรม
    (8) “ผู้มีพระคุณ” หมายความว่า คณาจารย์และผู้ที่มีพระคุณต่อชมรมหรือแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
    (9) “ครอบครัว” หมายความว่า บุตร คู่สมรส บิดา มารดา ของบุคคลตามข้อ (5),(6),(7)และ(8)
    ข้อ 7 วัตถุประสงค์ของชมรมมีดังนี้
    (1) ส่งเสริม สนับสนุนนโยบายและกิจกรรมของสถาบันในส่วนที่เกี่ยวข้องกับช่างกลโรงงาน
    (2) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ กีฬา วิชาการของนิสิตหรือนักศึกษาของแผนก
    (3) สนับสนุนให้ทุนแก่นักศึกษาที่ขาดทุนทรัพย์ของแผนก
    (4) จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม เผยแพร่และประยุกต์ความรู้ทางวิชาการแก่สังคม
    (5) สร้างความสัมพันธ์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและจัดกิจกรรมร่วมกับชมรม สมาคมมูลนิธิ สถาบันหรือหน่วยงานอื่น
    (6) ส่งเสริมให้สมาชิกมีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง