หมวด 10 การบัญชีและการเงิน

(ก) การจัดทำบัญชี
    ข้อ 29 ให้ประธานและเหรัญญิกจัดทำงบดุลประจำปี และส่งสำเนางบดุลไปยังสมาชิก พร้อมกับ หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี โดยมีผู้ตรวจสอบบัญชีซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่
(ข) การเงิน
    ข้อ 30    รายได้ของชมรมทั้งหมด ต้องนำฝากธนาคารในนามของชมรม
    การเบิกเงินจากธนาคารทุกครั้งจะต้องมีลายมือชื่อประธานหรือเลขานุการและเหรัญญิกลงนามในเช็คสั่งจ่ายเงิน หรือเอกสารการถอนเงินอย่างอื่นแล้วแต่กรณี
    ข้อ 31 ในการสั่งจ่ายเงินให้สั่งจ่ายได้ครั้งล่ะไม่เกินที่กรรมการบริหารกำหนดในแต่ละปี ถ้าเกินจาก ที่คณะกรรมการบริหารกำหนดต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารกำหนดในแต่ละปี
    ข้อ 32 การจ่ายเงินของชมรมให้มีได้ในกรณีต่อไปนี้
    (1) เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของชมรมจาก ข้อ7 (1),(2),(3),(4) และ (5) ให้คณะกรรมการพิจารณาตามสมควร แก่กรณีเป็นรายๆไป แต่ไม่เกินรายละ 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน)
    (2) เพื่อช่วยเหลือสมาชิก ที่ปรึกษาผู้ที่มีพระคุณรวมทั้งครอบครัว ในลักษณะของการแสดงความเสียใจ ในกรณีที่ถึงแก่กรรม ประสบภัยพิบัติ จากอัคคีภัย อุทุกภัย หรืออภัยอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นสมควร หลักเกณฑ์การจ่ายเงินตามข้อนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการที่พิจารณาเป็นรายๆไป แต่ไม่เกินรายละ 1,500 บาท หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ในลักษณะของการแสดงความดีใจ  เนื่องในโอกาสหรือกรณีพิเศษให้อยู่ในดุลพินิจของประธานกรรมการที่พิจารณากำหนดรายจ่ายได้ตามสมควรเป็นรายๆไป แต่ไม่เกินรายละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
    ในกรณีฉุกเฉินให้ประธานคณะกรรมการบริหารมีอำนาจจ่ายเงินชมรมได้ครั้งละไม่เกิน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) และให้แจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการในครั้งต่อไป