หมวด 11 การเลิกชมรม

ข้อ 33 ในกรณีจำเป็นต้องเลิกชมรม  ประธานต้องเรียกประชุมใหญ่เพื่อขอความเห็นชอบการลงมติให้ความเห็นชอบ ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมด
    ข้อ 34 เมื่อที่ประชุมใหญ่มีมติให้เลิกชมรม บรรดาเงินและทรัพย์สินของชมรมที่มีอยู่ให้สมาชิกลงมติในการดำเนินการจัดการให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมหรือสถาบัน