หมวด 12 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ

ข้อ 35 คณะกรรมการบริหาร  หรือสมาชิกชมรมอาจเสนอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับนี้ได้  โดยมีผู้รับรองญัตติ  ไม่น้อยกว่า 10 คน  
    ข้อ 36 การลงมติให้ความเห็นชอบ  ในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนสมาชิกที่มาประชุมใหญ่สามัญประจำปี