หมวด 13 บทเฉพาะกาล

ข้อ 37 ในระยะเริ่มแรก  ให้คณะผู้ประสานงานจัดให้บุคคลตามข้อ 8 (2) ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการตามข้อ 11 (3)  เป็นสมาชิกสามัญจำนวน 3 คน  
    ข้อ 38 ให้ประธานคณะผู้ประสานงานเป็นผู้เรียกประชุมบุคคลตามข้อ 11 (1),(2) และ (3)  ภายในเวลาอันสมควร  เพื่อแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการตามข้อ 12 และให้  ถือว่าวันประชุมดังกล่าวเป็นเริ่มต้น  ในการดำรงตำแหน่งของบุคคล ซึ่งเป็นกรรมการตามข้อ 12