หมวด 2 สมาชิก

ข้อ 8 สมาชิกของชมรมมี 2 ประเภทคือ
    (1) สมาชิกกิตติมศักดิ์ แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้อุปการคุณ ซึ่งคณะกรรมการบริหารมีมติให้เป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์
    (2) สมาชิกสามัญ ได้แก่ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของแผนกวิชาช่างกลโรงงาน