หมวด 3 สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก

ข้อ 9 สมาชิกชมรมมีสิทธิ์และหน้าที่ดังนี้
    (1) ให้เครื่องหมายของชมรม
    (2) ให้คำปรึกษาและเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจการของชมรมต่อคณะกรรมการบริหารหรือที่ประชุมใหม่
    (3) เข้าร่วมกิจกรรมของชมรม
    (4) ส่งเสริมและเผยแพร่กิจกรรมของชมรม
    (5) เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญและประชุมวิสามัญ
    (6) สมาชิกสามัญมีหน้าที่เลือกตั้งคณะกรรมการตามข้อ 11 (3)
    (7) สมาชิกสามัญมีสิทธิ์รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการตามข้อ 11