หมวด 4 รายได้ของชมรม

    ข้อ 10 ชมรมมีรายได้ดังนี้
    (1) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรืออุทิศให้
    (2) รายได้จากการจัดกิจกรรมของชมรม
    (3) ดอกผลอันเกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของชมรม