หมวดที่ 5 คณะกรรมการ

ข้อ 11 ให้มีคณะกรรมการบริหารคณะหนึ่งที่เรียกว่า  คณะกรรมการบริหาร  ประกอบด้วย
    (1) ผู้แทนรุ่นของศิษย์เก่าแผนกวิชาช่างกลโรงงานทุกรุ่น รุ่นละ 1 คน จำนวน 29 คน
    (2) หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงานจำนวน 1 คน
    (3) สมาชิกสามัญซึ่งได้รับเลือกจากที่ประชุมใหญ่จำนวน 3 คน
    ข้อ 12 ให้คณะกรรมการบริหารเลือกบุคคลในคณะให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้
    (1) ประธาน
    (2) รองประธาน
    (3) เลขานุการ
    (4) เหรัญญิก
    (5) นายทะเบียน
    (6) ปฏิคม
    (7) ประชาสัมพันธ์
    (8) ฝ่ายวิชาการ
    ตำแหน่งต่างๆตามที่วรรคหนึ่งอาจเพิ่มขึ้น หรือลดลงได้ตามความเหมาะสม
    ข้อ 13 กรรมการตามข้อ 11(3) และข้อ 12 มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 2 ปี และให้ดำเนินการให้มีคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ก่อนหมดวาระ 30 วัน