หมวด 6 การพ้นตำแหน่งของกรรมการ

    ข้อ 14 นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระกรรมการตามข้อ 12 พ้นจากตำแหน่งเมื่อ
    (1) ตาย
    (2) ลาออก
    (3) พ้นจากการเป็นกรรมการตามข้อ 11 (1),(2) และ (3)
    (4) มีมติให้พ้นจากตำแหน่งด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3ใน4 ของจำนวนคณะกรรมการบริหารทั้งหมด
    เมื่อกรรมการตำแหน่งใดว่างลงก่อนหมดวาระให้คณะกรรมการบริหารเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างภายในกำหนด 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ตำแหน่งกรรมการนั้นว่างลง เว้นแต่ที่เหลืออยู่ไม่ถึง 60 วันคณะกรรมการจะให้มีการเลือกตั้งหรือไม่ก็ได้
    กรรมการที่เข้ารับตำแหน่งแทนนั้นให้มีวาระที่เหลืออยู่ของผู้ที่ตนแทน