หมวด7 อำนาจ หน้าที่ ของคณะกรรมการบริหาร

    ข้อ 15 กรรมการแต่ละตำแหน่งมีหน้าที่ดังนี้
    (1) ประธาน มีหน้าที่บริหารกิจการให้ก้าวหน้าตามวัตถุประสงค์ของชมรมทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม และเป็นผู้แทนชมรมในกิจการต่างๆ
    (2) รองประธาน มีหน้าที่ช่วยเหลือประธานในการจัดทำกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายและเป็นผู้รักษาการแทนเมื่อประธานไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติตามหน้าที่ได้
    (3) เลขานุการ มีหน้าที่รับผิดชอบด้านธุรการ การจัดประชุมเตรียมระเบียบว่าการประชุม การจดบันทึกรายงานการประชุมและประสานงานกับกรรมการฝ่ายต่างๆ รวมตลอดทั้งบุคคล หรือชมรมสมาคมมูลนิธิ สถาบันและหน่วยงานภายนอก
    (4) เหรัญญิก มีหน้าที่รับเงินละเก็บรักษา การเบิกจ่าย การนำส่ง นำฝาก รวมทั้งการจัดทำบัญชีรายรับ รายจ่าย ทรัพย์สินและหนี้สินของชมรม
    (5) นายทะเบียน มีหน้าที่รักษาและจัดทำทะเบียนสมาชิกและหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
    (6) ปฏิคม มีหน้าที่ต้อนรับสมาชิกและผู้มาเยือน ดูแลรักษา จัดสถานที่เพื่ออำนวยความสะดวก
    (7) ประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ส่งเสริมและเผยแพร่กิจกรรมของชมรม ให้สมาชิกและบุคคลภายนอกทราบ
    (8) ฝ่ายวิชาการ มีหน้าที่จัดพิมพ์และเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ
    (9) กรรมการกลาง มีหน้าที่ความช่วยเหลือแก่ประธานในการจัดกิจกรรมและน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย