หมวดที่ 9 ที่ปรึกษาและคณะอนุกรรมการ

ข้อ 25 ให้มีที่ปรึกษาของชมรมประกอบด้วย
    (1)อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
    (2)คณบดีหรือผู้อำนวยการ ที่แผนกช่างกลโรงงานสังกัดอยู่
    (3)หัวหน้าภาควิชาเครื่องกล
    (4)บุคคลที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร
    ข้อ 26 ที่ปรึกษามีหน้าที่ให้คำปรึกษาหรือแนะนำแก่คณะกรรมการบริหารในกิจการทั้งปวงของ ชมรมที่ปรึกษาอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระของคณะกรรมการบริหาร
    ข้อ 27 คณะกรรมการบริหารจะแต่งตั้งสมาชิกจำนวนหนึ่ง เป็นอนุกรรมการ เพื่อช่วยการดำเนินงาน    ของคณะกรรมการบริหารก็ได้ คณะอนุกรรมการดังกล่าวต้องมีกรรมการคนหนึ่ง ซึ่งเป็นประธานอนุกรรมการ
    ข้อ 28 คณะกรรมการบริหารอาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ นิสิตหรือนักศึกษาเพื่อปฏิบัติงานของชมรมได้ ตามความจำเป็น การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ นิสิตหรือนักศึกษา ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารกำหนด