รายละเอียดของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา     วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
    ภาษาไทย      : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและ
                        ผลิตเครื่องจักรกล
    ภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Engineering Program in Machine Design and
                        Manufacturing Engineering Technology            

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
    ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)     : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล)    
    ชื่อย่อ (ภาษาไทย)      : วศ.บ. (เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล)
    ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Engineering (Machine Design and Manufacturing
                               Engineering Technology)
    ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)  : B.Eng. (Machine Design and Manufacturing Engineering Technology)

3. วิชาเอก
     ไม่มี

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
    148 หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร
    5.1 รูปแบบ
          เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
    5.2 ภาษาที่ใช้
          การจัดการเรียนการสอนใช้ภาษาไทย สำหรับเอกสารและตำราเรียนในวิชาของหลักสูตร มีทั้งที่
          เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
    5.3 การรับเข้าศึกษา
          รับนักศึกษาไทย หรือนักศึกษาชาวต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้
    5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
   ไม่มี
    5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
          ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
– หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
– เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555
– ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  ในการประชุมครั้งที่  17/ ปีงบประมาณ 2554  เมื่อวันที่ 31 เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2554
– ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต
  ในการประชุมครั้งที่  18/2554    เมื่อวันที่ 12 เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2554
– ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  ในการประชุมครั้งที่  1/2555    เมื่อวันที่ 23 เดือนมกราคม  พ.ศ. 2555
– ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
  ในการประชุมครั้งที่  2/2555    เมื่อวันที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2555

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
มีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ซึ่งบันทึกในฐานข้อมูลหลักสูตรเพื่อเผยแพร่ (Thai Qualifications Register :  TQR )  ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล ภายในปีการศึกษา 2557

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
    1. วิศวกรฝ่ายผลิต/วิศวกรฝ่ายออกแบบ/วิศวกรฝ่ายซ่อมบำรุงและรักษาเครื่องจักรกล
    2. ครู/อาจารย์
    3. ประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบเครื่องจักรกล, ผลิตเครื่องจักรกล และซ่อมบำรุงรักษา เครื่องจักรกลและโรงงาน

       9. สถานที่จัดการเรียนการสอน
       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

    
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร

ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
        สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล   ได้ดำเนินการตามแนวนโยบายของรัฐบาลและมหาวิทยาลัย ในการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานในด้านการพัฒนากำลังคนให้มีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อให้เพียงพอต่อการรองรับการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต นอกจากในการพัฒนากำลังคนแล้ววิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้มีการพัฒนาด้านต่างๆ ที่พึงมีต่อประเทศชาติ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ ปรัชญาและวัตถุประสงค์ขึ้นเพื่อให้เป็นทิศทางในการบริหารจัดการสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล     

ปรัชญา
         ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางทฤษฎีและทักษะในการออกแบบ ผลิตเครื่องจักรกลและซ่อมบำรุง ใฝ่เรียนรู้ ควบคู่ปฏิบัติได้จริง  ไม่ทอดทิ้งคุณธรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สร้างมนุษญสัมพันธ์ที่ดี มีจรรยาบรรณ ขยันอดทน  ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรักษาชื่อเสียงมหาวิทยาลัย

ความสำคัญของหลักสูตร
         เป็นหลักสูตรที่มุ่งส่งเสริมให้มีการพัฒนาทางด้านอาชีพในสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล  และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนยกระดับการศึกษาของประชาชน  ที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.    ผลิตบัณฑิตด้านการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล ให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล ในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ แสวงหาองค์ความรู้ ร่วมกับชุมชนในการแก้ปัญหา นำความรู้จากการศึกษา ประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข รวมถึงทางด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.    ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรม และตระหนักถึงจรรยาบรรณในสายวิชาชีพ

หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร

1. ระบบการจัดการศึกษา
   1.1 ระบบ
         ระบบการศึกษาใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1   ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาหนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ การคิดหน่วยกิต คิดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พศ.2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ สำหรับระเบียบต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2552 และฉบับที่ปรับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554  

   1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
    หลักสูตรปกติ        จำนวน  2  ภาคการศึกษา
    หลักสูตรสหกิจศึกษา    จำนวน  1  ภาคการศึกษา

   1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
        ไม่มี

2. การดำเนินการหลักสูตร
    2.1 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
          2.1.1  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาเครื่องกล (ช่างกลโรงงาน ช่างเขียนแบบเครื่องกล) หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
2.1.2  มีคุณสมบัติอื่นๆตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2552 และฉบับที่ปรับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554
2.1.3  ผ่านการสอบคัดเลือกตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
    3.1 หลักสูตร
    3.1.1 จำนวนหน่วยกิต  
    นักศึกษาปกติ            รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร    148    หน่วยกิต
    นักศึกษาสหกิจศึกษา   รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร    148    หน่วยกิต
    
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร

    ก . หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    30    หน่วยกิต
    1. วิชาบังคับ    20    หน่วยกิต
    – กลุ่มวิชาภาษา    12    หน่วยกิต
       วิชาบังคับ                               6   หน่วยกิต
       วิชาเลือก                            6   หน่วยกิต
    – กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    3    หน่วยกิต
    – กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์    3    หน่วยกิต
    – กลุ่มวิชาพลศึกษา    2    หน่วยกิต
    2. วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป    10    หน่วยกิต
    ข . หมวดวิชาเฉพาะ    112    หน่วยกิต
    1. กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม    24    หน่วยกิต
    2. กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์    18    หน่วยกิต
    3. กลุ่มวิชาชีพ        
    – กลุ่มวิชาชีพหลักสูตรปกติ    66    หน่วยกิต
    – กลุ่มวิชาแกนบังคับ    31    หน่วยกิต
    – กลุ่มวิชาเฉพาะแขนงวิชา    35    หน่วยกิต
        – แขนงวิชาสร้างเครื่องจักรกล        
         – แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องกล        
         – แขนงวิชาซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล        
    – กลุ่มวิชาชีพหลักสูตรสหกิจศึกษา    64    หน่วยกิต
       – กลุ่มวิชาแกนบังคับ    29    หน่วยกิต
    – กลุ่มวิชาเฉพาะแขนงวิชา    35    หน่วยกิต
    – แขนงวิชาสร้างเครื่องจักรกล        
    – แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องกล        
    – แขนงวิชาซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล        
    4. กลุ่มวิชาประสบการณ์วิชาชีพ        
    – หลักสูตรปกติ    4    หน่วยกิต
    – หลักสูตรสหกิจศึกษา    6    หน่วยกิต
    5. กลุ่มวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพภาคฤดูร้อน(SหรือU)    3    หน่วยกิต
       (ไม่นับหน่วยกิต)        
    ค . หมวดวิชาเลือกเสรี    6    หน่วยกิต

    3.1.3 รายวิชา        
    ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    30    หน่วยกิต
    1.วิชาบังคับ    20    หน่วยกิต
    – กลุ่มวิชาภาษา    12    หน่วยกิต
    วิชาบังคับ      6    หน่วยกิต
หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตัวเอง)
080103001  ภาษาอังกฤษ  1                            3(3-0-6)
               (English I)
080103002  ภาษาอังกฤษ 2                            3(3-0-6)
            (English II)

    วิชาเลือก      6    หน่วยกิต
    เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้        
หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตัวเอง)
080103016    การสนทนาภาษาอังกฤษ 1                    3(3-0-6)
        (English Conversation I)
080103017      การสนทนาภาษาอังกฤษ 2                    3(3-0-6)
                (English Conversation II)
080103018       ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน                    3(3-0-6)
                (English for Work)
        หรือเลือกเรียนจากรายวิชาอื่นๆในกลุ่มวิชาภาษาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

    – กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    3    หน่วยกิต
หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตัวเอง)
040503001       สถิติในชีวิตประจำวัน                        3(3-0-6)
                (Statistics in Everyday Life)
                   หรือเลือกเรียนจากรายวิชาอื่นๆในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

    – กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์    3    หน่วยกิต
หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตัวเอง)
080303104       จิตวิทยาเพื่อการทำงาน                        3(3-0-6)
                (Phychology for Work)
                   หรือเลือกเรียนจากรายวิชาอื่นๆในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

                             – กลุ่มวิชาพลศึกษา                                                        2 หน่วยกิต
เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้  หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตัวเอง)
080303501       บาสเกตบอล                                        1(0-2-1)
                (Basketball)
080303502       วอลเลย์บอล                                           1(0-2-1)
                (Volleyball)
080303503       แบดมินตัน                                            1(0-2-1)
                (Baminton)
080303504       ลีลาศ                                                 1(0-2-1)
                (Dancing)
080303505       เทเบิลเทนนิส                                  1(0-2-1)
                (Table Tennis)
080303506       เทควันโด                                      1(0-2-1)
                (Taekwondo)
080303507       ฟุตบอล                                               1(0-2-1)
                (Football)
080303508       เซปักตะกร้อ                                         1(0-2-1)
                (Sepak-Takraw)
080303509       เปตอง                                                1(0-2-1)
                (Pétanque)
                     หรือเลือกเรียนจากรายวิชาอื่นๆในกลุ่มวิชาพลศึกษาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
       
    2.วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป    10    หน่วยกิต
080203906       เศรษฐศาสตร์เพื่อการพัฒนาชีวิต                             3(3-0-6)
                (Economics for Individual Development)
080203907       ธุรกิจกับชีวิตประจำวัน                                           3(3-0-6)
                (Business and Everyday Life)
080303102       จิตวิทยาสังคม                                                         3(3-0-6)
                (Social Psychology)
080303401       คาราโอเกะ                                                           1(0-2-1)
                (Karaoke)
080303602       การพัฒนาคุณภาพชีวิต                                              3(3-0-6)
                (Development of Life Quality)
080303603       การพัฒนาบุคลิกภาพ                                             3(3-0-6)
                (Personality Development)
                   หรือเลือกเรียนจากวิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปตามหลักสูตรปริญญาตรีที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

    ข . หมวดวิชาเฉพาะ    112    หน่วยกิต
    1. กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม    24    หน่วยกิต
หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตัวเอง)
030103100       วัสดุวิศวกรรม                                                 3(3-0-6)
                (Engineering Materials)
030103102       กลศาสตร์วิศวกรรม 1                                              3(3-0-6)
                         (Engineering Mechanics I)
030103103       กลศาสตร์ของวัสดุ                          3(3-0-6)
                (Mechanics of Material)
030103104       กรรมวิธีการผลิต                                     3(3-0-6)
                (Manufacturing Processes)
030103300       การเขียนแบบวิศวกรรม                                      3(2-3-5)
                (Engineering Drawing)
030103310       วิศวกรรมการวัดละเอียด                         3(2-2-5)
                (Metrology Engineering)
030223128        เทอร์โมฟลูอิดส์                                    3(3-0-6)
                (Thermofluids)
030223177       วิศวกรรมความร้อน                                                3(3-0-6)
                      (Thermal Engineer)

    2. กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์    18    หน่วยกิต
หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตัวเอง)
040113001       เคมีสำหรับวิศวกร                                     3(3-0-6)
                (Chemistry for Engineers)
040113002       ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร                           1(0-3-1)
                (Chemistry Laboratory for Engineers)
040203111       คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1                                   3(3-0-6)
                (Engineering Mathematics I)
040203112       คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2                                  3(3-0-6)
                (Engineering Mathematics II)
040313005       ฟิสิกส์ 1                                                      3(3-0-6)
                (Physics I)
040313007       ฟิสิกส์ 2                                                       3(3-0-6)
                (Physics II)
040313014       ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1                                     1(0-3-1)
                (Physics Laboratory I)
040313015       ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2                                         1(0-3-1)
                (Physics Laboratory II)

    3. กลุ่มวิชาชีพ
    หลักสูตรปกติ
   หลักสูตรสหกิจศึกษา    
66
64    
หน่วยกิต
หน่วยกิต
    – กลุ่มวิชาแกนบังคับ        
    – หลักสูตรปกติ    31    หน่วยกิต
            
หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตัวเอง)
030103105       วิศวกรรมเครื่องมือ                                      3(3-0-6)
                (Tools Engineering)
030103107       การสั่นสะเทือนทางกล                                     3(3-0-6)
                (Mechanical Vibration)

                                                                         หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตัวเอง)
030103108        กลศาสตร์เครื่องจักรกล                                                  3(3-0-6)
                      (Mechanics of Machinery)
030113101       เครื่องมือกลอุตสาหกรรม                                         3(3-0-6)
                (Industrial Machine Tools)
030113102       การวิเคราะห์การเสียหายของวัสดุ                                      3(3-0-6)
                (Failure Analysis of Materials)
030113103       การออกแบบเครื่องจักรกล                              3(3-0-6)
                (Machine Design)
030113104       การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล                              3(3-0-6)
                (Design of Machine Elements)
030113105      การจัดการงานวิศวกรรมเบื้องต้น                                            2(2-0-4)*
                     (Introduction to Engineering Management)
030113301       หลักการทดสอบวัสดุ                                         1(0-3-1)
                (Fundamental of Material Testing)
030113302       หลักการทดสอบโลหะวิทยา                                     1(0-3-1)
                (Fundamental of Metallurgy Testing)
030113303       หลักการทางไฟฟ้าในงานเครื่องจักรกล                    3(2-2-5)
                (Fundamental of Electrical in Machinery)
030143362        การควบคุมอัตโนมัติ                                       3(2-2-5)
                (Automatic Control)
        หมายเหตุ  * สำหรับหลักสูตรปกติ

    – หลักสูตรสหกิจศึกษา    29    หน่วยกิต
หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตัวเอง)
030103105       วิศวกรรมเครื่องมือ                                      3(3-0-6)
                (Tools Engineering)
030103107       การสั่นสะเทือนทางกล                                     3(3-0-6)
                (Mechanical Vibration)
030103108        กลศาสตร์เครื่องจักรกล                                                  3(3-0-6)
                      (Mechanics of Machinery)
                                                                         หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตัวเอง)
030113102       การวิเคราะห์การเสียหายของวัสดุ                                      3(3-0-6)
                (Failure Analysis of Materials)
030113103       การออกแบบเครื่องจักรกล                              3(3-0-6)
                (Design of Machine Elements)
030113104       การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล                              3(3-0-6)
                (Design of Machine Elements)
030113101       เครื่องมือกลอุตสาหกรรม                                         3(3-0-6)
                (Industrial Machine Tools)
030113301       หลักการทดสอบวัสดุ                                         1(0-3-1)
                (Fundamental of Material Testing)
030113302       หลักการทดสอบโลหะวิทยา                                     1(0-3-1)
                (Fundamental of Metallurgy Testing)
030113303       หลักการทางไฟฟ้าในงานเครื่องจักรกล                    3(2-2-5)
                (Fundamental of Electrical in Machinery)
030143362        การควบคุมอัตโนมัติ                                       3(2-2-5)
                (Automatic Control)

   – กลุ่มวิชาเฉพาะแขนงวิชา    35    หน่วยกิต
    แขนงวิชาสร้างเครื่องจักรกล        
หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตัวเอง)
030103200       ปฏิบัติงานเครื่องมือกล                                     2(0-6-2)
                (Machine Tools Practice)
030103302       ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์                                                  3(2-2-5)
                      (Hydraulics and Pneumatics)
030113120       หลักการการออกแบบกลไกเบื้องต้น                              3(3-0-6)
                (Fundamental of Mechanism Design)
030113121       การออกแบบเชิงระบบ                                   3(3-0-6)
                (Systematic Design)
030113221       ปฏิบัติงานสร้างเครื่องจักรกล 1                                     3(1-6-4)
                (Machine Mechanic Practice I)
030113222       ปฏิบัติงานสร้างเครื่องจักรกล 2                                           3(1-6-4)
                      (Machine Mechanic Practice II)
030113223      ปฏิบัติงานสร้างเครื่องจักรกล 3                                  3(1-6-4)
                (Machine Mechanic Practice III)
030113224       ปฏิบัติงานสร้างเครื่องจักรกล 4                               3(1-6-4)
                (Machine Mechanic Practice IV)
030113225       โครงงานสร้างเครื่องจักรกล 1                             1(0-3-1)
                (Machine Mechanic Project I)
030113226       โครงงานสร้างเครื่องจักรกล 2                               3(0-6-3)
              (Machine Mechanic Project II)
030113304       ออกแบบเครื่องกลสำหรับงานผลิต                                 2(1-2-3)
                (Mechanical Design for Manufacturing)
030113306       คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและงานวิศวกรรม                  3(2-2-5)
                (Computer-aided Design and Computer-aided Engineering)
030113308       การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยงานวิศวกรรมขั้นสูง                                 3(2-2-5)
               (Advanced Computer-aided Engineering)

– กลุ่มวิชาเฉพาะแขนงวิชา                                             35  หน่วยกิต
    แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องกล        
    หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตัวเอง)
030103203       ปฏิบัติงานต้นแบบเครื่องมือกล                                     2(0-6-2)
                (Machine Tools Prototype Practice)
030103302       ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์                                                    3(2-2-5)
                      (Hydraulics and Pneumatics)
030113140       การออกแบบผลิตภัณฑ์และสิ่งแวดล้อม                            3(3-0-6)
                      (Product Design and Environment)
030113141       การจัดการงานออกแบบวิศวกรรม                                     3(3-0-6)
                (Management of Engineering Design)
030113241       การออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องกล 1                                 3(2-2-5)
                (Mechanical Product Design I)
030113242       การออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องกล 2                                         3(2-2-5)
                      (Mechanical Product Design II)
030113243       การออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องกล 3                         3(2-2-5)
                (Mechanical Product Design III)
030113244       การออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องกล 4                                 3(2-2-5)
                (Mechanical Product Design IV)
030113245       โครงงานออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องกล 1                           1(0-3-1)
                     (Mechanical Product Design Project I)
030113246       โครงงานออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องกล 2                          3(0-6-3)
                (Mechanical Product Design Project II)
030113300       เขียนแบบเครื่องกล                                            2(1-2-3)
                (Mechanical Drawing)
030113307       การผลิตต้นแบบผลิตภัณฑ์เครื่องกล                                       3(2-2-5)
                (Production of Mechanical Prototype Product)
030113309       การวิเคราะห์ต้นแบบผลิตภัณฑ์เครื่องกล                                     3(2-2-5)
               (Analysis of Mechanical Prototype Product)

                       –  กลุ่มวิชาเฉพาะแขนงวิชา                                            35  หน่วยกิต
                                แขนงวิชาซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล
หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตัวเอง)
030103204       ปฏิบัติงานตรวจสอบสภาพเครื่องมือกล                            2(0-6-2)
                (Machine Tools Checking Practice)
030103302       ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์                                                 3(2-2-5)
                      (Hydraulics and Pneumatics)
030103304       การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบและผลิต                             3(2-2-5)
                (Computer-aided Desing and Manufacturing)
030113160       หลักการบำรุงรักษาอาคารและระบบสาธารณูปโภค                   3(3-0-6)
                     (Fundamental of Building and Sanitary System Maintenance)
030113161       หลักการติดตั้งและการวัดสมรรถนะของเครื่องจักรกล             3(3-0-6)
                (Fundamental of Machinery Installation and
                      Performance Evaluation)
030113261       หลักการและแนวปฏิบัติในการวางแผนซ่อมบำรุง                     3(2-2-5)
                (Fundamental and Pratices of Maintenance Planning)
030113262       หลักการไทรโบโลยีเบื้องต้น                                         3(2-2-5)
                (Fundamental of Tribology)
030113263       หลักการซ่อมชิ้นส่วนและฟื้นฟูสภาพเครื่องจักร                          3(2-2-5)
                     (Fundamental of Repair Methods and Machinery Retrofit)    
030113264       หลักการบำรุงรักษาระบบไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์                  3(2-2-5)
                (Fundamental of Hydraulics and Pneumatics System
        Maintenance)    
030113265       โครงงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล 1                               1(0-3-1)
                (Machinery Maintenance Project I)
030113266       โครงงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล 2                            3(0-6-3)
        (Machinery Maintenance Project II)
030113305       เขียนแบบเครื่องกลสำหรับงานซ่อมบำรุง                       2(1-2-3)
                (Mechanical Drawing for Maintenance)
030113310       การวิเคราะห์เชิงตัวเลขสำหรับโครงสร้างและความแข็งแรง              3(2-2-5)
               (Introduction to Computation Structure and Strength)
    
    4. กลุ่มวิชาประสบการณ์วิชาชีพ        
                       – หลักสูตรปกติ                                                                  4  หน่วยกิต
หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตัวเอง)
030103201     ประสบการณ์วิชาชีพ                                                                          4(0-360-0)
                         (Professional Training)

                       – หลักสูตรสหกิจศึกษา                                                         6  หน่วยกิต
หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตัวเอง)
030103400    สหกิจศึกษา          6(0-540-0)
    (Co-operative Education)    
           นักศึกษาต้องเข้าอบรมการเตรียมสหกิจศึกษาจำนวน  30 ชั่วโมง  ตามที่ภาควิชาฯ/วิทยาลัยฯ  จะได้จัดอบรมให้แก่นักศึกษา  นักศึกษาที่ไม่ได้เข้าอบรมการเตรียมสหกิจศึกษา  จะไม่สามารถออกสหกิจศึกษาได้
           
    5. กลุ่มวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพภาคฤดูร้อน(SหรือU)    3    หน่วยกิต
       (ไม่นับหน่วยกิต)        
030113200    ปฏิบัติงานออกแบบและสร้างเครื่องจักรกล      3(0-6-3)
    (Design and Machine Mechanic Practice)        
            
    ค . หมวดวิชาเลือกเสรี    6    หน่วยกิต
    ให้เลือกเรียนจากวิชาเลือกในหลักสูตรระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือที่เปิดสอน

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา    ชื่อวิชา    หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
030103104    กรรมวิธีการผลิต              3(3-0-6)
    (Manufacturing Processes)        
030103107    การสั่นสะเทือนทางกล        3(3-0-6)
    (Mechanical Vibration)    
030103304    การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบและผลิต        3(2-2-5)
    (Computer-aided Design and Manufacturing)    
030113104    การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล        3(3-0-6)
    (Design of Machine Elements)    
030113263     หลักการซ่อมชิ้นส่วนและฟื้นฟูสภาพเครื่องจักร        3(2-2-5)
    (Fundamental of Repair Methods and Machinery Retrofit)    
030223177    วิศวกรรมความร้อน        3(3-0-6)
    (Thermal Engineering)    
Xxxxxxxxx    วิชาเลือกเสรี        3(x-x-x)
    (Free Elective Course)    
รวม     21(xx-xx-xx)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา    ชื่อวิชา    หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
030113102    การวิเคราะห์การเสียหายของวัสดุ            3(3-0-6)
    (Failure Analysis of Materials)    
030113103    การออกแบบเครื่องจักรกล        3(3-0-6)
    (Machine Design)    
030113160    หลักการบำรุงรักษาอาคารและระบบสาธารณูปโภค
(Fundamental of Building and Sanitary System Maintenance)        3(3-0-6)
030113161    หลักการติดตั้งและการวัดสมรรถนะของเครื่องจักรกล        3(3-0-6)
    (Fundamental of Machinery Installation and
Performance Checking)    
030113105    การจัดการงานวิศวกรรมเบื้องต้น        2(2-0-4)
    (Introduction to Engineering Management)    
08xxxxxxx    วิชาเลือกกลุ่มวิชาภาษา 1         3(3-0-6)
    (Language Elective Course I)    
      รวม    17(17-0-34)