MM-01

ช่างกลโรงงาน รุ่นที่ 1                  
1 ชัยยนต์ คลองโปร่ง                     
  ที่พัก   440 ถนนเสนานิคม 1 แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230        
  ที่ทำงาน  
  โทร   02-578-0924,02-578-0853,09-9564-1445      
  E-mail   koi2606@gmail.com          
                       
2 เชาว์  คงกัลป์                     
  ที่พัก   GERMANY                
  ที่ทำงาน   DSCHAU KONGGAN BATTENWEG136         
      863 COBURG GERMANY           
  โทร   +4-9189-9560-8377      
  E-mail                  
                       
3 ณรงค์  คุ้มเศรณี                    
  ที่พัก   1518/13 ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 เขตบางซื่อ แขวงวงศ์สว่าง กรุงเทพมหานคร 10800   
  ที่ทำงาน              
  โทร   02-587-1050     
  E-mail                  
                       
4 ดุษฎี  เวภาระ                    
    (ถึงแก่กรรม)              
                       
5 ดำรง  ไชยธีรานุวัฒศิริ                    
  ที่พัก   30/38  ซอยเรวดี51  ถนนเรวดี  ตำบลตลาดขวัญ  อำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี 11000
  ที่ทำงาน          
  โทร   08-1930-0929            
  E-mail                  
                       
6 ทองล้วน  เจนถูกใจ                    
  ที่พัก   79 หมู่ 17 หมู่บ้านชุมทอง  ต.ชุมเห็ด  อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์        
  ที่ทำงาน        
  โทร   081-066-1889,044-612779            
  E-mail                  
                       
7 บำรุง จิตต์ใจฉ่ำ                    
    (ถึงแก่กรรม)      
                       
8 บูรณะ จันทรพงษ์                    
    (ถึงแก่กรรม)                
                       
9 ประภัศร์ อัสสะรัตน์                    
    (ถึงแก่กรรม)                
                       
10 ผล รุจิโรจน์วรางกูล                    
  ที่พัก   29/52 หมู่ 6 ต.บ้านครัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี         
  ที่ทำงาน   –       
  โทร   036-678-395,036-281-897 (สระบุรี) 02-587-2794 (บ้านลูกชายที่ กทม.)        
  E-mail                  
                       
11 ไพโรจน์ วงษ์วรรณคดี                    
  ที่พัก   327 หมู่ 1 หมู่บ้านพรสกุล ต.ฝากห้วย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว      
  ที่ทำงาน                  
  โทร   089-828-8698          
  E-mail                  
                       
12 พจน์ เลี้ยงพิบูลย์                    
    (ถึงแก่กรรม)                
                       
13 พินิจ ชูติพงศ์                    
  ที่พัก   68/87 ถนนนวมินทร์ ซอย40 แขวงคลองกุ่ม เขตบึ่งกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240       
  ที่ทำงาน   บริษัท ยูนิเวอร์แซลโปรเซส            
  โทร   08-1806-1404,02-7348106-8        
  E-mail                  
                       
14 รังสรรค์ กฤษณมิตร                    
  ที่พัก   188/190 หมู่บ้านคุสภา ถ.เชียงใหม่-ดอยสะเด็ด อ.สันทราย จ.เชียงใหม่        
  ที่ทำงาน   สถาบันเทคโลยีราชมงคล  วิทยาเขตภาคพายัพ  จ.เชียงใหม่      
  โทร   053-399117             
  E-mail                 
                       
15 เสริมศักดิ์ ศรีไพบูลย์                    
  ที่พัก   156/1 ซ.โรงเรียนเทศบาล 3  คลองตาเด็ด  ฝั่งตะวันออก  อ.เมือง  จ.สมุทรปราการ  
  ที่ทำงาน   บริษัท เวิลด์ปิกเม้นท์ อินดัสตรี จำกัด        
  โทร   087-686-2300             
  E-mail                  
                       
16 อนันต์ พงษ์ตานี                    
    (ถึงแก่กรรม)