อาจารย์แผนกช่างกลโรงงาน


ผศ. ขวัญชัย เสวีนันท์
หัวหน้าสาขาวิชา
อาจารย์การุณย์ เศวตนัย  
ผศ. กิตติภัฎ รัตนจันทร์
อาจารย์สุนทร สิทธิสกุลเจริญ
 อาจารย์ศรายุทธ เงินทอง  อาจารย์คมสันต์ ฐิตเมธ  อาจารย์เชาวลิต ถนอมสวย
อาจารย์อรุณ ตันสกุล นายนพชัย สายแวว  นางสมพร เจริญ
เจ้าหน้าที่พัสดุ