ประวัติโดยย่ออาจารย์ ชื้น มีนาค

อาจารย์ชื้น  มีนาค

 

 

แด่อาจารย์ผู้ล่วงลับ

 

 

ประวัติโดยย่ออาจารย์ ชื้น  มีนาค

อาจารย์ชื้น มีนาค เกิดที่ตำบลไผ่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เกิดวันที่ 6 เมษายน 2473 บิดาชื่อนายตาบ มีนาค ได้ถึงแก่กรรมแล้ว และมารดาชื่อนาง เล็ก มีนาค ก็ได้ถึงแก่กรรมแล้วเช่นกัน

สมรสกับ คุณแม่ จุไรรัตน์ แซ่ฉั่ว มีบุตรบุญธรรม 1 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนันต์ มีนาค

การศึกษา  จบชั้นประถมปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคลองด้วน (วัดทินกร ในปัจจุบัน) เมื่อเรียนจบแล้วได้ไปเรียนต่อที่โรงเรียนช่างไม้การช่างนนทบุรี รุ่น 1 เป็นเวลา 3 ปี และเรียนต่อที่กรมช่างอากาศ สะพานแดง เป็นช่างฝีมือภาคปฏิบัติอีก 3 ปี แผนกช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน ในปี 2492 ได้เข้าไปเรียนนักเรียนจ่าอากาศ เข้ารับราชการ นักเรียนจ่าอากาศรุ่น 92 และเข้ารับราชการที่กรมสรรพาวุธ เป็นเวลา 18 ปี จนได้รับยศ จ่าอากาศตรี จ่าอากาศโท จ่าอากาศเอก ตามลำดับ หลังจากนั้นได้มาเรียนต่อที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ไทย – เยอรมัน) เรียนแผนกช่างเขียนแบบ ช่างกลโรงงาน จนจบหลักสูตร (ภาคค่ำ) ต่อมาได้โอนจากกรมสรรพาวุธทหารอากาศดอนเมือง มากระทรวงศึกษาธิการที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ(ไทย–เยอรมัน)ในตำแหน่ง ครูตรี ครูโท ครูเอก ตามลำดับ เมื่อปี พ.ศ. 2510 ได้รับทุนราชการให้ไปศึกษาและฝึกงานต่อ ณ ประเทศเยอรมัน เป็นเวลา 2 ปี หลังจากนั้นเดินทางกลับประเทศไทย เมื่อกลับมาแล้วก็ได้มาสอนต่อที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ไทย – เยอรมัน)

พ.ศ. 2516 ย้ายจากแผนกช่างกลโรงงาน มาอยู่แผนกฝึกฝีมือเบื้องต้น

-คิดแบบงานตะไบปากกามหัศจรรย์ 01 G

-ออกแบบสร้างเครื่องเจาะตั้งโต๊ะใช้เอง

-ออกแบบสร้างปากกาจับเจาะ

-สร้างเครื่องกลึงยันศูนย์ SOUTH BEN ขนาด 3 ฟุต

-สร้างปากกาจับงานตะไบ 125

-สร้างโต๊ะระดับงานไส

-สร้างโต๊ะระดับงานขูด

โครงการสร้างเครื่องที่วิทยาลัยเทคนิคตาก

-โครงการฝึกครูช่างขั้นพื้นฐานทั่วประเทศให้กับกรรมการอาชีวะ

-โครงการความร่วมมือระหว่าง มจพ. กับอาสาสมัคร เยอรมัน ผลิตนักศึกษา ปวช. ให้กับวิทยาลัยเทคนิค สมุทรสงคราม

               จนกระทั่งปี พ.ศ. 2517 ได้รับทุนราชการให้ไปศึกษาและฝึกงานต่อที่ประเทศเยอรมัน ณ เมืองเนินแบก เป็นเวลา 1 ปี และเมื่อกลับมาได้เข้าร่วมงานกับอาสาสมัครเยอรมันประจำประเทศไทย ได้รับโครงการซ่อมบำรุงเครื่องจักร เครื่องมือกล ในโครงการเงินกู้ของกรมอาชีวะหลายโครงการดังต่อไปนี้

โครงการที่ ๑

 1. วิทยาลัยเทคนิคโคราช
 2. วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
 3. วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

 

โครงการที่ ๒ ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลและวิทยาลัยเทคนิค

 1. วิทยาเขต เชียงใหม่
 2. วิทยาเขต ตาก
 3. วิทยาเขต นนทบุรี
 4. วิทยาเขต พระนครเหนือ
 5. วิทยาเขต เทคนิคกรุงเทพ
 6. วิทยาเขต สงขลา
 7. เทคนิคภูเก็ต
 8. เทคนิคยะลา
 9. เทคนิคหาดใหญ่
 10. ในปี พ.ศ. 2527ได้รับหน้าที่เป็นวิทยากรสำนักพลังงานแห่งชาติกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และการพลังงานในหน้าที่รักษาความปลอดภัย
  • กฟผ. บางกรวย
  • กฟผ. กระบี่
  • กฟผ. บางประกง

            ในปี พ.ศ. 2529 ได้รับหน้าที่เป็นวิทยากรในประเทศลาว โดยมีอาสาสมัครเยอรมันร่วมด้วย ผู้อำนวยการหน่วยอาสาสมัครพลเรือนเยอรมัน คือ คุณมนตรี โกศัลยวัตย์ เป็นหัวหน้าโครงการปฏิบัติการโรงเรียนที่ลาว – เยอรมัน โรงเรียนช่างกลป่าปะสัก โดยใช้เวลาช่วงปิดภาคเรียน

ในปี พ.ศ. 2527 ได้รับถึงปี พ.ศ. 2529 ได้รับพระราชทานปริญญาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล รับราชการจนเกษียณอายุราชการ

 

 

โครงการที่ ๓ พัฒนาฝีมือแรงงาน

 1. ดินแดง
 2. ภาคใต้ตอนล่าง จังหวัดสงขลา

               รวมทั้งใช้เวลาทั้งหมดเป็นเวลา 14 ปี (ปีละ 1 เดือน) ระหว่างรับราชการในช่วงปิดภาคเรียนไปช่วยงานในโครงการพระดาบส และโครงการศูนย์ศิลปาชีพ บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในโครงการสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ฯ ได้รับเด็กลูกหลานเกษตรกรมาฝึกงาน และมาสร้างงานกับศูนย์ศิลปาชีพ บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่

 1. สร้างหัวเม็ดรั้วรอบ ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 2. สร้างพานพุ่มข้าวบิณฑ์ขนาดใหญ่
 3. สร้างอนุสาวรีย์ทหารพระนเรศวร

อาจารย์ชื้นได้รับทำงาน พ.ศ. 2548 โดยอุทิศเวลาให้แก่ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทร โดยไม่ขอรับค่าตอบแทนตั้งแต่ พ.ศ. 2548 ได้รับเหรียญพระราชทาน คือ เหรียญเงิน เหรียญทอง และรับเป็นที่ปรึกษาของบริษัทต่างๆเช่น

 1. บริษัท ที เอ็ม ซี อุตสาหกรรมจำกัด (มหาชน) จังหวัดชลบุรี สร้างเครื่องจักรกลของคนไทย
 2. บริษัท แมชินเนอรี่ อิมโพเรี่ยม จำกัด (1995) ซอยประชาอุทิศ 35
 3. บริษัท ลาดกระบังทูลแอนดายส์ เป็นครูสอนระบบทิวภาคี (DVT) ร่วมกับกรมอาชีวศึกษา
 4. โรงพิมพ์หนังสือพิมพ์มติชน บริษัท มติชน จำกัด มหาชน

อายุ 80 ปี  ก็ยังทำงานอยู่ทุกวัน

เกษียณอายุราชการ เมื่อ ปี พ.ศ. 2534

เริ่มป่วย เมื่อต้นปี พ.ศ. 2556 ด้วยโรคมะเร็งตับ

เสียชีวิตเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2556 เวลา 23.15 น.

รวมอายุได้ 83 ปี 5 เดือน

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ข้อมูลจาก

                                                                                                                                 ผศ. อนันต์ มีนาค (MM15)

                               ผศ. เดชา แสงจินดา (MM18)